Trans Zorg Nu Nijmegen, locatie en toegankelijkheid

Trans Zorg Nu Nijmegen demonstreert voor zelfbeschikking en betere trans zorg.
Wanneer: zondag 18 september om 14.00 uur.
Waar: Grote Markt, Nijmegen

Toegankelijkheid:
Er zal een livestream zijn. De livestream zal op onze Instagram te zien zijn en op Vimeo.
– Er is een gebarentolk. Hij zal ook op de livestream te zien zijn.
– De locatie is nabij bushaltes. De locatie is rolstoeltoegankelijk. In het centrum zijn wel veel straten met oneven stenen. We blijven op 1 plaats, er volgt geen mars.
– Er zullen klapstoelen zijn bij het podium.
– Er is een rustige locatie dichtbij waar 1 van onze vrijwilligers je heen kan brengen als het even te veel wordt. Dit is bij cafe De Plak, Bloemerstraat 90, naast Plein ’44. Je kunt hier zelf naartoe gaan of iemand van het veiligheidsteam kan met je meelopen.

Samen veilig.
Graag willen we een paar dingen met elkaar afspreken om 18 september goed voor elkaar te zorgen:
– We komen met veel mensen bij elkaar. Kom je naar de demo? Doe dan alsjeblieft van te voren een corona zelftest. Blijf bij een positieve test thuis.
– Er is tijdens de demo een gebied met stippen op de grond. Dit is voor mensen die 1,5 meter afstand willen houden. Respecteer dat en ga daar niet staan als je niet van plan bent afstand te houden. Er is ook een gebied waar je zelf je afstand tot elkaar kunt bepalen.
– We vinden het heel belangrijk dat er geen foto’s of filmpjes worden genomen van mensen die dat niet willen. Vraag dus altijd iedereen die herkenbaar in beeld komt om toestemming. Ook de mensen op de achtergrond van je foto. Dit is nadrukkelijk ook een verzoek aan de media. Het is helaas nog steeds niet voor alle trans mensen veilig om zichzelf te zijn. Voor sommigen van ons kan het echt ons leven ontwrichten om opeens met ons gezicht in een krant te staan of op tv te komen. Respecteer alstublieft onze behoefte aan veiligheid en fotografeer of film alleen mensen met toestemming. We zullen dit verzoek vanaf het podium herhalen.
– Er is een veiligheidsteam, dat zijn de mensen met de gele hesjes. Als je je onveilig voelt of een onveilige situatie ziet kun je naar hen toe gaan en zullen zij proberen je te helpen. Zij zullen ook mensen aanspreken die zich niet aan onze afspraken houden.

Trans Zorg Nu Nijmegen, location and accessibility

Trans Zorg Nu Nijmegen demonstrates for self-determination and better trans care
When: Sunday 18 September, from 2 pm.
Where: Grote Markt, Nijmegen

Accessibility:
– There will be a livestream available through instagram and vimeo.
– There’s a sign interpreter. He will also be featured on the livestream.
– The location is near bus stops and is wheelchair accessible. In the center there are some streets with uneven cobblestones. We will stay in 1 place, there will not be a march.
– There will be folding chairs at the stage.
– There is a quiet location nearby where one of our volunteers can take you if it gets too much. This is at cafe De Plak, Bloemerstraat 90, next to Plein ’44. You can go here yourself or someone from the safety team can walk you there.

Meeting safely together.
We would like to agree on a few things to take care of each other on September 18th:
– We get together with a lot of people. Are you coming to the demo? Please do a corona self-test in advance. Stay home if you test positive for Covid.
– There is an area with dots on the ground during the demo. This is for people who want to keep 1,5 meters distance from others. Respect that and don’t stand there if you don’t intend to keep your distance. There is also an area where you can determine your distance from each other yourself.
– We think it is very important that no photos or videos are taken of people who do not want that. So always ask anyone who is recognizable in the picture for permission. Also the people in the background of your photo. We would specifically like to emphasize this request to journalists and other media representatives. Unfortunately, it is still not safe for all trans people to be themselves. For some of us, it can really disrupt our lives to suddenly see our face in a newspaper or appear on TV. Please respect our need for safety and only photograph or film people with permission. We will repeat this request from the podium.
– There is a safety team, those are the people in the yellow vests. If you feel unsafe or see an unsafe situation you can go to them and they will try to help you. They will also address people who do not keep to our agreements.

Trans Zorg Nu Nijmegen Sprekers

Voor de demonstratie op 18 september in Nijmegen zijn tot nu toe de volgende sprekers aangekondigd:

Moss (die/hun) is een non-binaire neurodivergente chronisch zieke BIPOC migrant die actief is in mental health activisme, peer-to-peer supportgroepen en de Haagse queergemeenschap.

Eelke (die/hun) is een witte nonbinaire Nijmegenaar die zal spreken over waarom dit het moment is voor echte verandering in de transgenderzorg en over hoe de strijd voor zelfbeschikking ons verbindt met andere gemarginaliseerde groepen.

Zee (zij/haar) is een Egyptische transgender vluchteling die zal spreken over het zware leven van transgenders in de vluchtelingenkampen in Nederland, hoe moeilijk het is om goede hormoontherapie te krijgen en over het misbruik en de beledigingen jegens ons.

Larisa (zij/haar) identificeert haarzelf als crip. Ze wilt proberen intersectie van queer & handicap onder de aandacht te brengen en zoekt een gemeenschap waarmee dat kan.

Dinah (zij/haar) is directeur van de vanuit de gemeenschap gestuurde Trans United kliniek van Trans United Europe/BPOC trans netwerk en de GGD Amsterdam. Ze is een internationaal activiste voor trans- en sekswerkers rechten, en hiv&aids activisme, en is raadslid vanBij1 Amsterdam en bestuurder BIJ1 landelijk.

Principle 17 is een zeven jaar oud collectief dat als doel heeft de basis van de trans zorg verbeteren. Die zorg moet op basis van mensenrechten en op basis van zelfbeschikking. P17 heeft een rapport uitgegeven over de ervaringen met transgenderzorg in Nederland dat liet zien dat het de afgelopen jaren veel erger is geworden. Ze werken met TGEU samen en hebben bijeenkomsten gehouden met extra gemarginaliseerde groepen in de trans zorg Omdat de zorgstandaarden van nu achterhaald zijn, en er veel vragen zijn over hoe het wel moet, heeft P17 een nieuwe visie gemaakt voor en met de gemeenschap. Die presenteren ze tijdens onze demonstratie aan de gemeenschap

Trans in Eigen Hand
Yenny (zij/haar) is een student bio-pharmaceutische wetenschappen, co-oprichter van Trans in Eigen Hand en transgender vrouw. Zij heeft herhaaldelijk vervelende ervaringen bij de huisarts meegemaakt, maar ook een aantal hele positieve ervaringen. Om deze speurtocht naar de juiste huisarts te versoepelen, is Trans in Eigen Hand druk bezig met het in kaart brengen van bekwame en transvriendelijke huisartsen in Nederland. Daarnaast is in samenwerking met de Transgenderzorg Kwartiermaker een reeks Webinars voor huisartsen in ontwikelling, zodat deze beter snappen hoe hormoonzorg in de praktijk er uit ziet.
Zij staat hier vandaag met de vraag: Ben jij al in gesprek geweest met je huisarts?

Trans Zorg Nu Nijmegen Speakers

For the demonstration on Sunday 18 september Trans Zorg Nu Nijmegen has announced the following speakers so far:

Moss (they/them) is a nonbinary neurodivergent chronically ill BIPOC migrant active in mental health activism, peer-to-peer support groups and the The Hague queer community.

Eelke (they/them) is a white non-binary Nijmegen resident who will speak about why now is the time for real change in transgender care and how the struggle for self-determination connects us with other marginalized groups.

Zee (she/her) is an Egyptian transgender refugee who will speak about the hard life of transgender people in the refugee camps in
the Netherlands, how it is so difficult to get the proper HRT, and the abuse and insults towards us.

Larisa (she/her) identifies as crip. She wants to try to highlight the intersections of queerness and disability and is looking for a community to do that with.

Dinah (she/her) is director of the communityled Trans United clinic. She is an international trans rights and sexwork and hiv/aids activist and city council member for Amsterdam Bij1. She is member of the board of BIJ1 national.

Principle 17 is a seven-year-old collective that aims to improve the basis of trans care. This care must be based on human rights and self-determination. P17 released a report on the experiences with transgender care in the Netherlands that showed that it has gotten much worse in recent years. They have partnered with TGEU and have held meetings with additional marginalized groups in trans care. Because the standards of care of today are outdated, and there are many questions about how to do it, P17 has created a new vision for and with the community. They present this to the community during our demonstration

Trans in Eigen Hand (Trans in Our Own Hands)
Yenny (she/her) is a bio-pharmaceutical sciences student, co-founder of Trans in Eigen Hand and transgender woman. She has repeatedly had unpleasant experiences at the general practitioner, but also a number of very positive experiences. To ease this search for the right doctor, Trans in Eigen Hand is busy mapping out competent and trans-friendly general practitioners in the Netherlands.
In addition, a series of webinars for general practitioners is being developed in collaboration with the Transgenderzorg Kwartiermaker, so that they can better understand what hormone care looks like in practice. She is here today with the question: have you already had a conversation with your doctor?

Statement en Eisen Trans Zorg Nu Nijmegen

Op zondag 18 september organiseert Trans Zorg Nu Nijmegen demonstratie in Nijmegen voor betere transzorg.
Trans Zorg Nu Nijmegen demonstreert voor zelfbeschikking. Trans personen die in Nederland transitie zorg nodig hebben, krijgen te maken met een wachtlijst van drie jaar, betuttelende behandelprotocollen en poortwachters. Eén oplossing ligt aan de basis van al deze problemen: zelfbeschikking. 
Transgender zijn is iets moois. Transitie is een positieve stap die trans mensen veel geluk brengt. Het is onderdeel van jezelf zijn en de regie over je eigen leven nemen. Dit maakt het deste pijnlijker en onrechtvaardiger, dan trans mensen niet de zeggenschap hebben over hun eigen zorg en jaren lang moeten wachten voor ze verder kunnen met hun transitie. 
Trans Zorg Nu Nijmegen wil het belang van zelfbeschikking aankaarten en concrete verbeteringen voorstellen. Dit doen we vanuit intersectionaliteit – het bewustzijn dat trans mensen die ook nog andere minderheidservaringen hebben nog grotere barrieres ervaren. Dit doen wij ook met een brede blik, want zelfbeschikking is van belang in alle takken van de zorg en trans mensen zijn niet de enige die de controle over hun eigen zorg opeisen. 
Als gemeenschap willen we ons bestaan vieren, onze kracht tonen en onze droom schetsen van de goede en vrij toegankelijke zorg die we verdienen. Dit doen wij met speeches, kunst en muziek. Ook zullen wij een lijst concrete stappen presenteren die genderteams kunnen nemen richting zorg op basis van zelfbeschikking. Deze lijst zullen wij aanbieden aan het genderteam van het Radboud UMC in onze stad. 

Bij onsstatement, presenteren wij een lijst met concrete stappen die genderteams direct kunnen nemen om zorg voor trans personen te verbeteren en dichter bij het doel van volledige zelfbeschikking te komen:

1. Transitie zonder diagnose en met volledige vergoeding is het doel. Een goede eerste stap in die richting: vervang de psychiatrische diagnose ‘genderdysforie’ uit de DSM5 door de somatisch-lichamelijke diagnose ‘genderincongruentie’ uit ICD11. Deze diagnose heeft geen pathologische focus op lijden of de stigmatiserende psychiatrische status. In plaats daarvan stelt het de duurzame overtuiging van genderidentiteit centraal.
Maak duidelijke afspraken met zorgverzekeraars om volledige dekking te behouden. Zorginstituut Nederland, adviesorgaan van VWS, adviseerde al in 2021 dat zorgverzekeraars de zelfde zorg moeten vergoeden bij beiden diagnoses.

2. Zorg dat de stappen die mensen buiten de genderteams zetten veilig zijn. Verstrek informatie aan huisartsen die hormonen of puberteitsblokkers willen voorschrijven, of hun patienten nu op de wachtlijst staan of niet. Geef mensen die zich tijdens de wachtlijst gedwongen zien om zelfmedicatie te gebruiken, toegang tot bloedtesten en eventueel ander lichamelijk onderzoek om hun veiligheid te waarborgen.

3. Neem nonbinaire identiteiten serieus en laat mensen hun eigen transitie traject bepalen, inclusief opties zoals geen hormonen en wel operaties. Zorg dat een nonbinaire transitiewens niet tot vertraging in de behandeling leidt.

4. Geef jongeren zo snel mogelijk na aanmelding de mogelijkheid te starten met puberteitsremmers. In de tijd dat jongeren op de wachtlijst staan en het diagnoseproces zitten kunnen onomkeerbare veranderingen aan hun lichaam en stem plaatsvinden, die veilig en omkeerbaar te voorkomen zijn met puberteitsremmers.

5. Beperk toegang tot operaties niet op basis van factoren die een correlatie met gezondheid hebben zoals BMI of roken. Het gebruik van BMI is niet wetenschappelijk onderbouwd. Daarnaast is dit noodzakelijke zorg, waarvoor geen drempels mogen worden opgeworpen die we ook niet zien bij andere levensreddende operaties. Is er werkelijk sprake van aantoonbare gezondheidsproblemen, bespreek de risico’s dan met de zorgvrager en geef hen de regie in de beslissing of de kwaliteit van leven die een operatie toevoegt opweegt tegen de risicos.

6. Werp geen extra drempels tot zorg op voor neuroatypische mensen (autisme, add, etc) of mensen die worstelen met hun mentale gezondheid. Eis niet dat zorgvragers eerst aan hun depressie werken of eerst een begeleidingstraject voor autisme in gaan. Vaak is transitie juist een voorwaarde voor andere persoonlijke ontwikkeling. Laat de zorgvrager zelf bepalen welke zorgvraag het meest urgent is.

Statement and Demands Trans Zorg Nu Nijmegen

On Sunday September 18, Trans Zorg Nu Nijmegen will organize a demonstration in Nijmegen.
Trans Zorg Nu Nijmegen demonstrates for self-determination. People who need transition care in the Netherlands have to deal with a waiting list of 3 years, patronizing treatment protocols and gatekeepers. One solution lies at the root of all these problems: self-determination.

Being transgender is beautiful, and transition a positive step that brings joy for trans people. It is part of being yourself and taking control of your own life. This makes it even more painful and unfair that trans people currently do not have control over their own care and have to wait for years before they can continue their transition. Trans Zorg Nu Nijmegen wants to address the importance of self-determination and propose concrete improvements.

We do this from intersectionality – the awareness that trans people who also have other minority experiences experience even greater barriers. We keep a broad view, because self-determination is important in all branches of care and the struggle for self-determination is one that we share with many marginalized people. As a community we want to celebrate our existence, show our strength and share our dream of the care we deserve.

With our statement, we present a list of concrete steps that gender teams can take right now to improve care for trans people and get closer to the goal of full self-determination:

1. Transition without diagnosis and with full reimbursement is the goal. A good first step in that direction: replace the psychiatric diagnosis ‘gender dysphoria’ from the DSM5 with the somatic-physical diagnosis ‘gender incongruence’ from ICD11. This diagnosis has no pathological focus on suffering or stigmatizing psychiatric status. Instead, it focuses on the enduring belief of gender identity. Make clear agreements with health insurers to maintain full coverage. The National Health Care Institute, the advisory body of VWS, already advised in 2021 that health insurers should reimburse the same care for both diagnoses.

2. Ensure that the steps people take outside the gender teams are safe. Provide information to GPs who wish to prescribe hormones or puberty blockers, whether their patients are on the waiting list or not. Provide people who feel they have no other option than to self-medicate during the waiting list with access to blood tests and any other physical examination to ensure their safety.

3. Take non-binary identities seriously and let people determine their own transition trajectory, including options such as choosing for surgery only, without taking hormones. Make sure that a non-binary transition wish does not lead to a delay in treatment.

4. Give young people the opportunity to start taking puberty inhibitors as soon as possible after registration. During the time that young people are on the waiting list and are in the diagnosis process, irreversible changes to their bodies and voices can take place, which can be safely and reversibly prevented with puberty inhibitors.

5. Do not limit access to surgery based on other factors that correlate with health, such as BMI or smoking. The use of BMI is not scientifically substantiated. In addition, this is necessary care, for which no barriers should be raised that we do not see in other life-saving operations. If there are really demonstrable health problems, discuss the risks with the care recipient and give them control in the decision whether the quality of life added by surgery outweighs the risks.

6. Do not create additional barriers to care for neuroatypical people (autism, add, etc) or people who struggle with their mental health. Do not demand that care recipients first work on their depression or first enter a counseling program for autism. Transition is often needed for other personal development. Let the care recipient decide for themself which care question is most urgent.